П Р О Е К Т "Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация"
Дейност 10 - Обучение „ПЧП и участието на НПО”


Място на провеждане и дата:

Град Търговище, конферентна зала на ресторант „Мизия” - 20-21.02.2009г.

Лектори: доц. д-р Мария Славова, Петър Терзийски, Валентин Лазаров, д-р Лилия Братоева и Оля Иванова.

Обучението беше проведено при изпълнение на следната програма от лекции:

 • Публично-частното партньорство и аутсорсинг на услуги понятие и правна уредба
 • Подход при прилагане на ПЧП. Използване на концесиите в ПЧП
 • Приложение ПЧП в сектор инфраструктура и благоустрояване
 • Приложение ПЧП в социалната сфера
 • Приложение на ПЧП в различните сектори – положителна практика в страните от Европейския съюз
 • Правни рамки на приложимите ПЧП. Договаряне между страните. Разработки на модели за възможни ПЧП
 • Приложние на аутсорсинга
Практическите занятия се осъществиха в четири модула :

Първи модул Тематика:

 • Преглед на потенциала за осъществяване на ПЧП проект
 • Анализ на практическата изпълнимост на ПЧП проект
 • Анализ и проверка на приложимостта на ПЧП проект – обща и секторна
 • Финансова оценка на ПЧП проект Определяне на ПЧП проект
 • Събиране на информация за проекта
 • Определяне на допускания за модела Изготвяне на анализ на разходите и ползите от ПЧП проект
 • Извършване на финансов анализ
 • Извършване на икономически анализ
 • Анализ на рисковете
 • Оценка на възможността за използването на ПЧП
 • Оценка на финансовата устойчивост на проекта

Втори модул

 • Анализ на публичните разходи
 • Изходна спецификация Първоначален анализ на публичните разходи
 • Анализ на публичните разходи. Оценка на рисковете по проекта. Разпределение на рисковете
 • Прилагане на метода на ДПП
 • Изчисляване на ННС на АПР съобразена с рисковете по проект
 • Получаване на по-добра стойност на вложените средства

Трети модул Фази на реализиране на ПЧП

 • Пътна карта на ПЧП
 • Какво осигурявате с ПЧП
 • Успешността на ПЧП изисква
 • Процесът на предоставяне на услуга
 • Стартиране на проекта
   1. Определяне на необходимостта от услуга
   2. Определяне на възможностите за предоставяне на услуга
 • Осъществяване на проекта

Четвърти модул Структури на ПЧП

 • Основни форми на вПЧП
 • Договор за управление/ обслужване и експлоатация /ДУЕ/
 • Строителство ксплоатация-прехвърляне
 • Концесия
 • Лизинг
 • Смесени предприятия (Joint Venture)
 • Как и къде ПЧП в проектите енергийната ефективност и използването на ВЕИ?
 • Договори за предоставяне на енергийни услуги