П Р О Е К Т "Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация"
Дейност 11 - Обучение „Европейското право и НПО”

  Място на провеждане и дата:
Град Търговище, Туристически информационен център; 18.11.2008 - 19.11.2008г.

Лектори: доц.д-р Мария Славова, Петър Терзийски, Калин Минков, Валентин Лазаров и Оля Иванова.
Основните цели, които бяха заложени за постигане от провеждането на обучението са:

Всички участници получиха разработените информационни материали от консултантите в подкрепа на практико - приложната дейност по време на обучението. Бяха раздадени анкетни карти за допитване до мнението на участниците за впечатленията от проведеното мероприятие.

 

В първия ден на обучението присъстващите имаха възможност да се запознаят с правото за нестопанския сектор според актовете на Европейския съюз.
Беше разяснено кои са първични и вторични източници на Европейското право и НПО сектора
Беше предоставена информация за европейските правни изисквания за НПО.
Бяха обсъдени някои приложими казуси за България.
Последва разясняване на правната рамка и взаимоотношенията между неправителствените организации и бизнеса.
Предложиха се възможности, които предоставя Европейското право на местните структури на гражданското общество.

Вторият ден от занятията протича при работа по групи върху предварително подготвени казуси.
 • Първият казус беше определен като:
 • Мястото и роля на неправителствените организации в процеса на активно участие на гражданите в диалог с общината.
  Темата беше конкретизирана в четири подказуса:
 • организиране на лобиране за определен граждански интерес
 • преговори на неправителствените организации за заделяне на средства от общинския бюджет
 • достъп до информация в общинската администрация за дейности, реализирани от неправителствените организации
 • участие на неправителствените организации в подготовка на общинския план за развитие
  Обучаемите се разделяха на четири групи, като подказусите се предаваха на ротационен принцип на всяка група, така че всички да могат да вземат отношение по тематиката. Участниците имаха за задача да определят силните и слабите страни, възможностите и проблемите които могат да бъдат срещнати. Всяка група разполагаше с половин час за решаване на заданието.
 • Вторият казус имаше тема:
 • Харта за местно самоуправление и Харта за регионално развитие - правила за взаимодействие между общината и неправителствените организации.
  Темата беше конкретизирана в четири подказуса:
 • Водене на преговори с общинска администрация за решаване на екологичен проблем;
 • Формиране на партньорства с общините за изпълнение на съвместни проекти
 • Изготвяне на правила за взаимодействие с общината;
 • Защита на интересите на неправителствените организации при участие в официалните органи за сътрудничество на общинско и областно равнище
  Обучаемите се разделяха на четири групи, като подказусите се предаваха на ротационен принцип на всяка група, така че всички да могат да вземат отношение по тематиката. Участниците имаха за задача да определят силните и слабите страни, възможностите и проблемите които могат да бъдат срещнати. Всяка група разполагаше с половин час за решаване на заданието. Под формата на дискусия се представиха резултатите и се обощиха изказаните мнения.

 • След проведеното Обучение "Европейско прави и НПО" разполагаме с 90 броя попълнени анкети.
  51 човека (56,67%) са посочили с отговор "Да", че са доволни от участието си в обучението. 33 (36,67%) са посочили "По - скоро да" и 6 (6.66%) са посочили "По-скоро не".
  На въпроса "Смятате ли, че придобитите по време на обучението знания ще Ви бъдат полезни във Вашата работа в НПО?" 34 (37,78%) са отговорили с "Да", "По-скоро да" - 37 (41,11%), "По-скоро не" - 16 (17,78%) и с "Не" са отговорили 3 (3,33%).
  На въпроса "Достъпно ли беше представен материала и получихте ли отговори на допълнително възникнали въпроси?" 45 (50%) са отговорили с "Да", "По-скоро да" е отбелязан от 33 човека (36,67%), а "По-скоро не" - 12(13,33%) човека.
  На въпроса "Получихте ли информация за Европейското право във връзка с дейностите на НПО?" с "Да" са отговорили 34 (37,78%), "По- скоро да"- 39 (43,33%), "По-скоро не" 12 (13,33%) и "Не" - 5(5,56%).
  От тези анкетни карти можем да обобщим, че участниците в обучението в голямата си част са с положително отношение от участието си в обучението и мероприятието е спомогнало за тяхното развитие.