П Р О Е К Т "Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация"
Дейност 12 - Обучение „Управление на проектния цикъл и формирането на екипи за изпълнение”ОБУЧЕНИЕ
Място на провеждане и дата:

Град Търговище, Туристически информационен център; 23-25.04.2009 г

Лектори: доц. д-р Мария Славова, Петър Терзийски, Валентин Лазаров, д-р Лилия Братоева и Оля Иванова.

Всички участници получиха разработените информационни материали от консултантите в подкрепа на практико - приложната дейност по време на обучението. Бяха раздадени анкетни карти за допитване до мнението на участниците за впечатленията от проведеното мероприятие.

В първия ден на обучението присъстващите имаха възможност да се запознаят с Експертиза на капацитета за подготовка на проекти в структурите на НПО, общините и областна администрация.

Бяха представени основите на управлението на проекти с основните характеристики – насоченост към целите и резултатите, планиране на проекта, изграждане на екип на проекта, създаване на документация и т.н. Поставиха се основните въпроси, на които трябва да отговори всяка система за управление на проект: какви задачи трябва да бъдат изпълнени за постигане на краен резултат; кой ще изпълнява задачите; кога трябва да бъдат изпълнени задачите. Описаха се фазите на проекта, като бяха обяснени основните процеси на анализ, дефиниране, планиране, контрол и регулиране и приключване.

Втория ден от обучението започна с темата за екипна работа по проект. Бяха представени основните роли на хората в изпълнението на един проект, както и базовите понятия на длъжностите, комуникацията в екипна дейност, социална компетентност.

На база на изнесения лекционен материал през третия ден се проведоха практически занятия с участниците.

СЕМИНАРИ
Място на провеждане и дата:

Град Търговище, Град Омуртаг: 12.05.2009г, 27.05.2009г, 28.05.2009г.

Лектори и трейнъри: Маргарита Янева, Петър Терзийски, Валентин Лазаров, д-р Лилия Братоева, Оля Иванова, Донка Радичкова.

Всички участници получиха разработените информационни материали от консултантите в подкрепа на практико - приложната дейност по време на семинарните занятия. Бяха раздадени анкетни карти за допитване до мнението на участниците за впечатленията от проведеното мероприятие.

В първата част на семинарите присъстващите имаха възможност да участват в практически занятия. Разгледаха се пет учебни модула. Участниците бяха разделени в пет работни групи, като върху практическите казуси се работеше на ротационен принцип.


    Първият учебен модул беше на тема „Управление на проект”
    Вторият учебен модул беше на тема „Сформиране на екип”
    Третият учебен модул беше на тема „Работен климат”
    Четвъртият учебен модул беше на тема „Планиране”
    Петият учебен модул беше на тема „Целеполагане в задача”

Втората част на семинара продължи по метода на „световно кафене”. Осъществи се трейнинг – „Световно кафене на проектите”

След проведените семинари разполагаме с 60 броя попълнени анкети.

41 човека (68,33%) са посочили с отговор "Да", че са доволни от участието си в семинара. 16 (26,67%) са посочили "По - скоро да" и 3 (5%) са посочили "По-скоро не".

На въпроса "Смятате ли, че придобитите по време на семинара знания ще Ви бъдат полезни във Вашата работа в НПО?" 31 (51,67%) са отговорили с "Да", "По-скоро да" - 22 (36,67%), "По-скоро не" - 6 (10%) и "Не" – (1,66%) .

На въпроса "Достъпно ли беше представен материала и получихте ли отговори на допълнително възникнали въпроси?" 39(65%) са отговорили с "Да", "По-скоро да" е отбелязан от 19 човека (31,67%), а "По-скоро не" - 2 (3,33%) участници.

На въпроса "Получихте ли информация относно управлението на проектния цикъл и формирането на екипи" с "Да" са отговорили 36 (60%), "По- скоро да"- 19 (31,67%), "По-скоро не" 2 (6,67%) и „Не”-1(1,66%).

От тези анкетни карти можем да обобщим, че участниците в семинарите в голямата си част са с положително отношение и участието в мероприятието е спомогнало за тяхното развитие.