П Р О Е К Т "Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация"
Дейност 14 - Провеждане на кръгли маси за дискусия на резултатите от анкетните проучвания на Третия сектор
Кръгла маса „Защита на гражданските права и общинските и областни администрации – обществен защитник на гражданските права /омбудсман/”
Място на провеждане и дата: Град Търговище, Туристически информационен център; 25.06.2009г
Консултанти: доц. д-р Мария Славова, Петър Терзийски, Валентин Лазаров, д-р Лилия Братоева , Калин Минков и Оля Иванова.
Модератори: Донка Радичкова и Станислав Стоянов
Всички участници получиха разработените информационни материали от консултантите в подкрепа на практико - приложната дейност по време на кръглата маса. Бяха раздадени анкетни карти за допитване до мнението на участниците за впечатленията от проведеното мероприятие.

Доц. д-р Мария Славова говори на тема: „Третия сектор в иницииране процеса на защита на гражданските права и създаване на институт на обществения защитник на гражданските права”. Д-р Славова започна с това, че трябва да се пропагандира необходимостта неправителствени организации по места да реализират институцията „омбудсман”. След това тя представи историята на институцията. Разясни се каква е ролята на омбудсмана, как и с какво той брани обществения интерес, как помага омбудсмана, какви жалби и сигнали не може да разглежда и какъв е пътя за подаване на жалби и сигнали до него.

Оля Иванова представи резултати от проучването на нестопанския сектор. Последва дискусия и закриване на кръглата маса.

След проведената кръгла маса „Защита на гражданските права и общинските и областни администрации – обществен защитник на гражданските права /омбудсман/” разполагаме с 20 броя попълнени анкети.

14 човека (70,00%) са посочили с отговор "Да", че са доволни от участието си в кръглата маса. 4 (20,00%) са посочили "По - скоро да" и 2 (10,00%) са посочили "По-скоро не".

На въпроса "Смятате ли, че придобитите по време на кръглата маса знания ще Ви бъдат полезни във Вашата работа в НПО?" 8 (40%) са отговорили с "Да", "По-скоро да" - 9 (45%), "По-скоро не" - 2 (10%) и "Не" – 1 (5%) .

На въпроса "Достъпно ли беше представен материала и получихте ли отговори на допълнително възникнали въпроси?" 13 (65%) са отговорили с "Да", "По-скоро да" е отбелязан от 5 човека (25%), а "По-скоро не" - 2 (10%) участници.

На въпроса " Получихте ли информация относно защита на гражданските права и общинските и областни администрации " с "Да" са отговорили 9 (45%), "По- скоро да"- 8 (40%), "По-скоро не" 2 (10%) и "Не" – 1 (5%).

От тези анкетни карти можем да обобщим, че участниците в семинарите в голямата си част са с положително отношение и участието в мероприятието е спомогнало за тяхното развитие.

Кръгла маса „Третия сектор и средствата за масова информация в процеса на диалог и създаване на партньорства с администрацията”

Място на провеждане и дата: Град Търговище, Туристически информационен център; 26.06.2009г
Консултанти: доц. д-р Мария Славова, Петър Терзийски, Валентин Лазаров, д-р Лилия Братоева , Калин Минков и Оля Иванова.
Модератори: Донка Радичкова и Станислав Стоянов

Всички участници получиха разработените информационни материали от консултантите в подкрепа на практико - приложната дейност по време на кръглата маса. Бяха раздадени анкетни карти за допитване до мнението на участниците за впечатленията от проведеното мероприятие.

Оля Иванова говори на тема: „Гражданска активност за действена администрация”. След това консултант Калин Минков представи темата „Познаване и използване възможностите на средствата за масова информация от страна на НПО за реализиране на техните цели”. Оля Иванова представи резултати от анкетирането на НПО и работещи в НПО. Последва дискусия и закриване на кръглата маса.

След проведената кръгла маса „Третия сектор и средствата за масова информация в процеса на диалог и създаване на партньорства с администрацията” разполагаме с 20 броя попълнени анкети.

14 човека (70,00%) са посочили с отговор "Да", че са доволни от участието си в кръглата маса. 4 (20,00%) са посочили "По - скоро да" и 2 (10,00%) са посочили "По-скоро не".

На въпроса "Смятате ли, че придобитите по време на кръглата маса знания ще Ви бъдат полезни във Вашата работа в НПО?" 9 (45%) са отговорили с "Да", "По-скоро да" - 9 (45%), "По-скоро не" - 1 (5%) и "Не" – 1 (5%).

На въпроса "Достъпно ли беше представен материала и получихте ли отговори на допълнително възникнали въпроси?" 14 (70%) са отговорили с "Да", "По-скоро да" е отбелязан от 4 човека (20%), а "По-скоро не" - 2 (10%) участници.

На въпроса " Получихте ли информация относно третия сектор и средствата за масова информация в процеса на диалог и създаване на партньорства с администрацията?" с "Да" са отговорили 11 (55%), "По- скоро да"- 7 (35%), "По-скоро не" 1 (5%) и "Не" – 1 (5%).

От тези анкетни карти можем да обобщим, че участниците в семинарите в голямата си част са с положително отношение и участието в мероприятието е спомогнало за тяхното развитие.