П Р О Е К Т "Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация"
Дейност 20 - Закриваща пресконференция


На 29.07.2009г. се проведе “Закриваща пресконференция”, организирана от Търговско – промишлена палата - Търговище по проект „Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация”. Мероприятието стартира от 10.00 ч в конферентна зала на Търговско – Промишлена Палата - Търговище . Пресконференцията беше официално открита и водена от Оля Иванова – председател на Търговско –промишлена палата - Търговище и консултант по проекта. Беше представена основната цел на проекта, която бе инвестиране в човешкия потенциал на нестопанските организации в област Търговище за повишаване на техния капацитет, качеството на човешките ресурси за натрупване на знания, умения и възможности за по - добро изпълнение на техните дейности. Усилията бяха насочени към реализиране на ефективно сътрудничество между НПО от областта, областната администрация, общинските и държавни администрации чрез активен диалог.

Конкретните цели, които се реализираха:

 • Подобряване на капацитета на НПО от областта за ефективното участие в разработването и прилагането на политики и реализирането на сътрудничество с администрацията чрез добра и прозрачна организация на структурите.
 • Създаване на регистър на сдруженията с нестопанска цел от областта и обединяване на усилията им за развитие на сектора, чрез дискусия по законодателството, финансирането, взаимодействието с общините и развитие на аутсорсинга на услуги.
 • Постигнато по-добро управление на човешките ресурси в НПО, общински и областни администрации посредством мотивацията на служителите и развитие на партньорски взаимоотношения чрез реализиране на обучение по принципите на взаимодействие на администрация и структурите на гражданското общество.

  Целеви групи по проекта:


   Неправителствените организации на социалните партньори от областта;
   Областната и общинските администрации;
   Граждански сдружения и организации на гражданското общество;
   Браншови организации;
   Всички регионални служби на територията на област Търговище.

  В хода на изпълнение на проекта се проведоха четири дискусионни форума:

   Дискусионен форум „Законодателство за не правителствения сектор”
   Дискусионен форум „Финансиране и насърчаване на неправителствения сектор и акумулиране на средства”
   Дискусионен форум „НПО в процеса на децентрализация на общините”
   Дискусионен форум „ПЧП и аутсорсинг на услугите в общините и НПО в процеса на децентрализация на общините”

  Реализираха си три обучения:

   Обучение „ПЧП и участието на НПО”
   Обучение „Европейското право и НПО”
   Обучение „Управление на проектния цикъл и формирането на екипи за изпълнение”

  Проведохме две кръгли маси:

   "Защита на гражданските права и общинските и областни администрации – обществен защитник на гражданските права(омбудсман)”
   "Гражданска активност и средствата за масова информация в процеса на диалог и създаване на партньорства с администрацията"

  Във фокуса на дискусиите бяха проблемите на нормативната база за НПО, начините на финансиране, партньорство за участие при усвояване на програмни средства от европейски програми; развитието на Публично-частните партньорства и аутсорсинга. В реализираните обучения се получиха знания и се развиха умения за нови практики. Обучения бяха насочени към различните видове НПО и тяхните специфични потребности Ефективното функциониране на администрацията бе подкрепена със създаване на регистър на НПО от цялата област. На страниците на сайта www.agora-opac.org са представени разработените в хода на проекта материали, нормативни документи и друга литература, касаеща дейността на НПО, действа он-лайн форум.

 • ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
  1. Изяснeн точния брой регистрирани и действащи НПО на територията на областта. Създаден регистър на НПО, който може да се ползва и от областната администрация и общините.
  2. Интензифицирана комуникация с използване на съвременни технологии между НПО от областта и областна и общински администрации
  3. Създадена информационна база за действащите НПО и условия за действие в мрежа - сайт и електронна библиотека за активен обмен на информация и комуникация.
  4. Представени добри практики за действие и финансиране на не правителствения сектор на ниво региони и разработване на приложими модели за финансиране.
  5.Систематизирана нормативна база за НПО и предложения за усъвършенстване на законодателството.
  6. Установяване на практики за активен диалог между НПО от областта и общински и областни администрации в процеса на децентрализация на общинските дейности възможностите за аутсорсинг на услуги и развитие на ПЧП.
  7. Проучено ниво на гражданска активност за областта, чрез анкетиране членове на НПО и анализ на резултатите. Предложения за подобряване формите за активен диалог между местното законодателство в условията децентрализация и неправителствения сектор
  8. Повишена информираност на нестопанския сектор в областта за формите на комуникация с администрацията и утвърждаване на практика за постоянно взаимодействие.