П Р О Е К Т "Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация"
Дейност 6 - Дискусионен форум „Законодателство за неправителствения сектор”


Участници в Дискусионния форум

  На 04.07.2008 г. се проведе Дискусионен форум „Законодателство за неправителствения сектор”, организиран от Търговско – промишлена палата - Търговище по проект „Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация”. Мероприятието се проведе от 10.00ч в зала N74 на Община Търговище.
Форумът беше открит от Оля Иванова – председател на Търговско–промишлена палата - Търговище, която представи накратко проекта по Оперативна програма „Админстративен капацитет” и партньорите по него. Бяха представени гостите и консултантите за форума – Мария Антова – зам. председател на Национална агенция за професионално обучение и образование, зам. кмет на община Търговище – Стоян Станчев, консултанти – доц.д.ю.н Мария Славова – преподавател по административно право в Софийски университет, Валентин Лазаров – председател на Националната асоциация на общинските служители в България, д-р Лилия Братоева доктор по икономика, Калин Минков – преподавател по финанси, Станислав Стоянов .


Още един поглед към залата


Правна рамка на СГО и ограничения при работата на НПО

  Доц.д.ю.н Мария Славова представи законодателството, посветено на неправителствените организации, представяне на католога с правни актове, касаещ неправителствените организации и затрудненията и нарушенията, които се срещат при прилагането на законовите норми в дейностите на неправителствените организации. Беше акцентирано върху Конституцията на Република България, гл.2 - член 44., даващ правно основание за сдружаване.


„Правна рамка и управление на НПО – възможности за подобряване на дейностите”

  Валентин Лазаров акцентира върху това как успешната и прозрачна администрация, общинска или държавна зависи до голяма степен от активното гражданско общество. Той представи основните положения при правната рамка и управлението на неправителствените организации. Беше представена схема, описваща управленските цикли, през които минават неправителствени организации - от полагане на стратегически цели до конкретен план на развитие и по–специално елементите при управление.


Анализ на сектора на СГО в област Търговище

  Оля Иванова представи състоянието на неправителствения сектор в региона като юридическа регистрация по съдебен регистър. Беше описано, че както голяма част от НПО са регистрирани по Закона за юридичесите лица с нестопанска цел, така друга голяма част придобиват своята правна форма по Закона за народните читалища. Друга част, макар и регистрирани по ЗЮЛНЦ, имат отношение и към Закона за спорта. Направи се коментар, че в по-голямата си част НПО фигурират в обществена полза. Представени бяха схеми за НПО в област Търговище, разделени по общини и по основен предмет на дейност.


Мониторинг и отчетност на неправителствените организации

  Лилия Братоева представи правната рамка и възможностите за подобряване организацията на дейностите на неправителствените организации, като акцентира върху мониторина и отчетността на дейностите от гледна точка на възможностите за финансиране и европейските фондове. Бяха предствени основните документи за мониторинг и отчетност, видовете индикатори за отчетност, 3-те нива на отчетност, обхвата на финансовите проверки и верификация на разходи при изпълнение на проектна дейност.