П Р О Е К Т "Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация"
Дейност 8 - Дискусионен форум „НПО в процеса на децентрализация на общините”

На 17.11.2008г. се проведе Дискусионен форум „НПО в процеса на децентрализация на общините”, организиран от Търговско – промишлена палата - Търговище по проект „Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация”.

Мероприятието стартира от 10.00 ч в конферентна зала на Туристически информационен център . Форумът беше официално открит от Оля Иванова – председател на Търговско –промишлена палата - Търговище и консултант по проекта. Бяха описани накратко консултантските становища и теми, които предстои да се дискутират.

Представени бяха гостите и консултантите за форума –доц.д.ю.н Мария Славова – преподавател по административно право в Софийски университет, Валентин Лазаров – председател на Националната асоциация на общинските служители в България, Оля Иванова – председател ТПП-Търговище, Калин Минков – преподавател по финанси, Петър Терзийски, Маргарита Янева, Станислав Стоянов, Донка Радичкова, Стоян Станчев - зам. кмет на община Търговище, Милчо Русев - зам. кмет на община Опака.

Мария Славова представи Експертиза на децентрализация на общинските дейности и възможностите за НПО. Беше подчертано, че разработената експертиза се базира на основни нормативни документи - Конституцията на Република България, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за местните данъци и такси, Закон за местните бюджети, Закон за общинската собственост, Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Европейската харта за местно самоуправление, Кодекс за добро административно управление, Европейската Харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, и други.

Оля Иванова изложи преглед на развитието на неправителствения сектор и отражението му върху гражданското общество в Област Търговище.

Станислав Стоянов представи темата за разработване на проекти в органите на местната власт и партньорства с НПО при усвояване на структурните фондове.

Калин Минков презентира темата за средствата за подпомагане на гражданския сектор от бюджета на общините и областна администрация в смисъла на децентрализация.

Темата за участието на НПО в работата на общинските съвети беше представена от Валентин Лазаров.