П Р О Е К Т "Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация"
Дейност 9 - Дискусионен форум „ПЧП и аутсорсинг на услугите в общините и НПО в процеса на децентрализация на общините”

На 19.02.2009г. се проведе Дискусионен форум „ПЧП и аутсорсинг на услугите в общините и НПО в процеса на децентрализация на общините”, организиран от Търговско – промишлена палата - Търговище по проект „Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация”. Мероприятието стартира от 10.00ч в конферентна зала на ресторант „Мизия” .

Форума беше официално открит от Оля Иванова – председател на Търговско – промишлена палата - Търговище и консултант по проекта. Бяха описани накратко консултантските становища и теми, които предстои да се дискутират. Представени бяха гостите и консултантите за форума –проф.д.ю.н Мария Славова – преподавател по административно и европейско право в Софийски университет, Валентин Лазаров – председател на Националната асоциация на общинските служители в България, Оля Иванова – председател ТПП-Търговище, Калин Минков – преподавател и експерт по финанси, Петър Терзийски, Маргарита Янева, Лилия Братоева, Станислав Стоянов, Донка Радичкова, Сабри Ахмедов – зам.областен управител на Област Търговище, Стоян Станчев - зам. кмет на община Търговище, Милчо Русев - зам. кмет на община Опака.

Мария Славова представи Експертиза за ПЧП и аутсорснга на услуги в областта. Беше дадена основната дефиниция на понятието Публично-частно партньорство – дейност по предлагане на обществени услуги в ресурсоемки или трудоемки сфери на държавно или местно управление. В икономически аспект, беше обяснено, че това представлява механизъм за непълна приватизация на определена дейност, като основания за съществуване са два феномена пазарния провал и неефективност на правителствата. Като пример беше дадено възникването на частни болници и училища в някои страни, където предлагането на подобни услуги може да става на пазарен принцип. Икономическата ефективност при този вид партньорства е определена от това, че частния партньор има стимул да ограничава разходите за да увеличи печалбата. Беше отбелязан приноса на частния сектор със своето „ноу-хау”, което позволява изпълнението на проекта да бъде качествено по-добро. Бяха изредени няколко причини, поради които частните инвеститори не биха поели рисковете по подобен проект: обща несигурност при много дългите срокове на отплащане на проекта; висок регулаторен и политически риск; невъзможност за обезпечаване с активи. Функцията на НПО-тата тук е при банковото гарантиране за осъществяване на ПЧП, където организацията може да изпълнява функции на контролен орган, следейки прозрачността на процедурите по различните етапи. Бяха дадени многобройни примери при осъществяване на ПЧП: социални жилища, пътища, транспорт, летища и т.н.

Във връзка с правната уредба за ПЧП и аутсорсинга на услуги проф. Славова обясни за общия модел, чрез създаване на закони или по-конкретно създаването на партньорства с подзаконови актове, което би било по-практически приложимо в български условия. Беше отбелязано, че правоотношението, което произлиза от публично-частното партньорство не може да бъде обект само на частното право или пък само на административното право. Цитирани бяха законите в български условия, които могат да уреждат ПЧП-ва. Но беше отбелязано, че няма универсална схема и всяко национално право трябва да разработи своята концепция и форми на публично-частни партньорства, които да се вписват в собствената система, логика и основания.

Оля Иванова представи формите за функциониране на публично-частни партньорства. Бяха представени основните аспекти на ПЧП – бизнес измеренията и правния аспект. Отбелязани бяха основните форми на ПЧП: Договор за управление, обслужване и експлоатация; Строителство – експлоатация – прехвърляне; Концесии; Лизинг; Смесени предприятия(Joint Venture); договори „до ключ”; договор за услуга и т.н. Бяха описани и основните изисквания за избор на ПЧП, съществуващите рамкови условия, пазарната среда и потенциална себестойност, осъществяване на тест за обществен интерес.

Станислав Стоянов представи формите за реализиране на ПЧП и ползите от тях. Бяха представени редицата форми, като се посочиха предимствата и недостатъците, както за публичната, така и за частната страна на формата на партньорство. ПЧП беше представено, като средство за по-добро управление с определените предимства за публичния сектор и формите, приемливи за местната администрация, като се очертаха общите ползи от ПЧП-ва.

Калин Минков презентира темата за финансовите инструменти при ПЧП-ва. Беше описано бизнес измерението на предоставянето на вид услуга. В следствие на изложението бяха описани финансовите инструменти, които се ползват при реализацията на ПЧП: Проектното финансиране със създаване на дружество със специална цел(Special Purpose Vehicle); Изготвяне на финансов план; Определяне на допускания за конкретния Модел; Финансов анализ; Поносимост на бюджета.

Потенциалните възможности и сектори за развитие на ПЧП бяха представени от Валентин Лазаров. Посочени бяха основните сектори за приложение: инфраструктура; съхранение и преработка на отпадъци; водоснабдяване и канализация; управление на енергийните ресурси, както и възможности за реализация в други сектори.

Маргарита Янева представи сферите на въздействие на НПО върху ПЧП и аутсорсинга на услуги. След кратки разяснения по реализирането на ПЧП в европейски и световен мащаб бяха очертани различните аспекти по прилагането. Беше дадена оценка на сферите на взаимодействие от страна на НПО, като се очертаха и силни и слаби страни при партньорствата. Бяха дадени примери за изграждане на по-голямо взаимно доверие.

Д-р Лилия Братоева представи това къде е приложим аутсорсинга на услуги. Беше представена същността на ПЧП-ва, като инструмент за аутсорсинг на услуги. Описан беше казус по осъществяване на ПЧП с целия цикъл на изпълнение. Бяха отбелязани предимствата и недостатъци на някои отношения на моделите на ПЧП.

Добрите практики от европейския опит в ПЧП и аутсорсинг на услуги бяха представени от Петър Терзийски. Беше отбелязано, че в държавите членки на ЕС, ПЧП действат в сложна правна среда, където взаимодействат законови правила на европейско, национално, регионално, общинско законодателство от една страна, а подобряване на договорните документации по проект от друга. Бяха представени факти за правната регламентация и практики в Австрия, Великобритания, Германия, Гърция и т.н.

След направена пауза форума продължи с дискусия, в която участие взеха Мария Славова, Лилия Братоева, Оля Иванова, Невяна Маджарова, Апостол Апостолов, Калин Минков, Станислав Стоянов, Петър Терзийски, Маргарита Янева, Стоян Станчев, Магдалена Радева, Йорданка Господинова, Явор Атанасов, Пейо Беров и др.