ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
(Data) ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Цветен код: Дейности, които са изпълнени
Дейности, изпълнявани в момента
Дейности, предстоящи за изпълнение


Дейност 1 Сформиране на екип на проекта, длъжностни характеристики, план-график
Дейност 2 Създаване на необходимата организация за изпълнение на проекта
Дейност 3 Пресконференция за представяне на проекта Oще...
Дейност 4 Анкетиране на НПО в областта за създаване на база данни за изграждане на регистър за областта
Дейност 5 Създаване на регистър на НПО в област Търговище
Дейност 6 Дискусионен форум „Законодателство за неправителствения сектор” Oще...
Дейност 7 Дискусионен форум „Финансиране и насърчаване на неправителствения сектор и акумулиране на средства" Oще...
Дейност 8 Дискусионен форум „НПО в процеса на децентрализация на общините” Oще...
Дейност 9 Дискусионен форум „ПЧП и аутсорсинг на услугите в общините и НПО в процеса на децентрализация на общините” Oще...
Дейност 10 Обучение „ПЧП и участието на НПО” Oще...
Дейност 11 Обучение „Европейското право и НПО” Oще...
Дейност 12 Обучение „Управление на проектния цикъл и формирането на екипи за изпълнение” Oще...
Дейност 13 Изследване на Третия сектор от областта - анкетно проучване и изготвяне на аналитични материали
Дейност 14 Провеждане на кръгли маси за дискусия на резултатите от анкетните проучвания на Третия сектор Oще...
Дейност 15 Създаване на сайт и електронна библиотека
Дейност 16 Дискусионен он- лайн форум и обслужване на НПО за засилване на капацитета им
Дейност 17 Подготовка на методични материали Библиотека в сайта
Дейност 18 Постигане на ефективна визуализация чрез публикации в медиите, радио и телевизия и обозначение на офиси и мероприятия
Дейност 19 Конференция „Активен не правителствен сектор за ефективна, действена и прозрачна администрация” Oще...
Дейност 20 Закриваща пресконференция Oще...

ДИСКУСИОННИ ФОРУМИ
1. Законодателство за не правителствения сектор –
2. Финансиране и насърчаване на не правителствения сектор и акумулиране на средства
3. НПО в процеса на децентрализация на общините
4. ПЧП и аутсорсинг на услугите в общините и НПО в процеса на децентрализация на общините

КРЪГЛИ МАСИ
1. Гражданска активност и средствата за масова информация в процеса на диалог и създаване на партньорства с администрацията
2. Защита на гражданските права и общинските и областни администрации – обществен защитник на гражданските права /омбудсман/

КОНФЕРЕНЦИЯ
Активен не правителствен сектор за ефективна, действена и прозрачна администрация

ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
В КРАЯ НА ПРОЕКТА